Đang tải...

Đăng ký tham dự Ngày trải nghiệm

  • Đăng ký thông tin của bạn ở form bên cạnh
  • Nhận email xác nhận từ RMIT và tải Lịch sự kiện
  • Tham gia sự kiện đúng giờ
  • Đăng ký thông tin của bạn ở form bên dưới
  • Nhận email xác nhận từ RMIT và tải Lịch sự kiện
  • Tham gia sự kiện đúng giờ
Bạn là...
Bạn quan tâm đến cơ sở học tập nào của RMIT?
Bạn sẽ tham dự Ngày trải nghiệm vào ngày nào?
Họ tên (của học sinh)
Số điện thoại
Email
Ngày sinh (của học sinh)
Quốc tịch
Tôi muốn nhận thông tin về thông báo về các chương trình học, học bổng và các sự kiện trong tương lai.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho những mục đích được nêu trong Cam Kết Bảo Mật của RMIT